Q4 2020 Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning

Målet med læringspakken er å forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning ved å:

 • Øke forståelsen og kunnskapen om risikofaktorer i arbeidsmiljøet som utgjør en helsefare og kan medføre arbeidsrelatert sykdom
 • Legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten via aktive refleksjoner og diskusjoner
 • Styrke egen adferd i å ta vare på egen og andres helse

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


COVID-19: Der man samler ulike team, skal dette gjøres innenfor smittevernreglene som gjelder for din bedrift. Husk at virtuelle møteplasser kan være et godt alternativ for å samle flere effektivt.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Det anbefales å sette av 45-60 min til å gjennomføre pakken. Pakken kan også gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning» med informasjon om:

 • – Mål med læringspakken
 • – Hvordan forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning
 • – Caser i læringspakken
 • – Hvordan bruke læringspakken

Caseoppgave

Velg oppgaven merket «Arbeidsglede» eller «Søvnhygiene». Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Last ned onepageren om temaet (nederst på siden) og bruk denne til å følge opp arbeidet dere har startet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Det anbefales å sette av 45-60 min til å gjennomføre pakken. Pakken kan også gjennomføres over to møter.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning» med informasjon om:

 • – Mål med læringspakken
 • – Hvordan forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning
 • – Caser i læringspakken
 • – Hvordan bruke læringspakken

Caseoppgave

Velg oppgaven merket «Nattarbeid» eller «Tilrettelegging for nattarbeid», avhengig av om oppgaven skal gjennomføres i team eller i lederlag/gruppe.

Deretter ser dere filmen som tilhører caset og diskuterer refleksjonsspørsmålene under. Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.

Forberedelser

Med premissgivere mener vi de roller som har et spesielt ansvar for å sette en trygg ramme for bedriftens risikostyring og en trygg ramme og premisser for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og unngå langsiktige belastninger. Typiske roller er AOM/produksjonsleder på land, OIM/PLS, verneombud, fagpersoner innen helse, fagpersoner innen arbeidsmiljø og HMS-leder på land.

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for din målgruppe og det/de casene dere ønsker å jobbe med.

Sett av 1t til å gjennomføre pakken, og lag en agenda:

 • 10 min: Hensikt med møtet og mål med pakken
 • 30 min: Introfilm og caseoppgave med diskusjon
 • 10 min: Oppsummering og oppfølging

Se under for nærmere beskrivelse av de enkelte punktene.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning» med informasjon om:

 • – Mål med læringspakken
 • – Hvordan forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktig belastning
 • – Caser i læringspakken
 • – Hvordan bruke læringspakken

Caseoppgave

Velg oppgaven merket «Risikostyring».

Her ber vi deg, enten alene eller sammen med ditt team å reflektere rundt eller diskutere refleksjonsspørsmålene om hvordan du/dere som premissgivere kan jobbe for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og langsiktige belastninger.

Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet.

Oppfølging

Ved å legge inn e-postadresse på siste side i skjemaet vil du få tilsendt en kopi av svaret dere har registrert på refleksjonsoppgaven. For å følge opp arbeidet lokalt anbefales det å ta opp igjen temaet 1-2 ganger i løpet av kvartalet; diskuter gjerne hva dere har gjort siden sist og hvordan dere kan jobbe videre med temaet.

Det lages en systematisert rapport basert på alle svar og forslag til tiltak som blir samlet gjennom Always Safe, som sendes ut i neste kvartal. Dette gjør vi for å lære av hverandre og få bedre innsikt i hvordan vi bør jobbe videre med temaet, både sentralt og lokalt. Målet er at dette skal være et godt underlag for videre forbedringer i de ulike selskapene.