Q3 2020 Hindre fallende gjenstander

Målet med læringspakken er å hindre fallende gjenstander ved å:

 • Øke forståelsen for hvilke statiske og dynamiske årsaksforhold som har betydning for å hindre fallende gjenstander
 • Øke engasjement og forsterke sikker atferd blant utførende personell og premissgivere for å hindre fallende gjenstander
 • Bruke utførende og premissgivende personell for å utvikle og forbedre nye sjekklister i kampen mot fallende gjenstander

Velg målgruppe og les veiledningen før du går i gang med læringspakken


COVID-19: Der man samler ulike team, skal dette gjøres innenfor smittevernreglene som gjelder for din bedrift. Husk at virtuelle møteplasser kan være et godt alternativ for å samle flere effektivt.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for utførende personell.

I denne læringspakken skal laget:

 1. 1. Få informasjon om to nye sjekklister som skal testes i felt og forbedres
 2. 2. Se en film og diskutere hvordan dere kan jobbe for å forhindre fallende gjenstander
 3. 3. Gjennomføre en praktisk oppgave i felt, der de får bruke sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller» til å se etter mulige fallende gjenstander

Gå inn på oppgaven merket med «Utførende personell», og last ned sjekklistene før du starter møtet. Sørg også for å ha tilgengelig SfS» håndbok for forebygging av fallende gjenstander til feltoppgangen.

Mulige forbedringer til sjekklistene skal skrives ned og sendes inn via skjemaet på alwayssafe.no.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Hindre fallende gjenstander» med informasjon om:

 • – Bakgrunnen for og temaene i Always Safe årshjulet
 • – Hva læringspakkene er og hva vi ønsker å oppnå med disse
 • – Fakta om fallende gjenstander
 • – Innsikter og årsaksforhold knyttet til fallende gjenstander: arbeid i høyden og tekniske aspekter
 • – Fokus i Q3 læringspakken

Del 1

Velg oppgaven merket «Utførende personell».

Gi informasjon om den nye sjekklisten: «Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas».

Informer kort om hensikten med sjekklisten og innholdet i den; og at den skal brukes av ledere for verifikasjon i felt.

Deretter ser dere filmen «Arbeid i høyden» (ca. 5 min), og diskuterer refleksjonsspørsmålene om hvordan dere kan jobbe sammen for å hindre fallende gjenstander. Svarene registrerer dere i skjemaet under filmen.

Del 2

Alle møter opp forberedt til å gå ut i felt (full PPE). Leder gir kort informasjon om hva som skal skje.

Gi først informasjon om den nye sjekklisten: «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller». Informer kort om hensikten og innholdet i den; og at den skal brukes av ledere for verifikasjon i felt.

Velg ut områder/moduler for gjennomgang i felt, og sett eventuelt sammen lag. Lagene går ut i felt for å se etter mulige statiske fallende gjenstander La lagene bruke sjekklisten for ha de riktige «brillene» på seg når de skal ut og observere. Sørg også for at SfS» håndbok for forebygging av fallende gjenstander er tilgjengelig.

Identifiserte gjenstander skal tas ned/sikres hvis forsvarlig. Alle funn dokumenteres i synergi for anlegget. Ta gjerne bilder for å dokumentere funn.

Oppsummer i fellesskap: Hvor godt opplever dere at sjekklisten fungerer? Skriv ned mulige forbedringer nederst i sjekklisten. Leder tar med seg innspill og sender inn via skjemaet på alwayssafe.no (der du finner sjekklistene).

Oppfølging

Alle funn skal følges opp lokalt og lukkes på lik linje med vanlige observasjoner.

Forslag til forbedringer av sjekklistene identifisert i de ulike selskapene, vil bli brukt til å oppdatere og standardisere disse. Alle gode innspill vil bli gjennomgått og tatt hensyn til. De reviderte sjekklistene publiseres på alwayssafe.no. Målet er at hvert selskap integrerer de nye sjekklistene i sine respektive styringssystem på en formålstjenlig måte.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for deg som operativ leder.

Læringspakken består av en introduksjon og to deler der vi ønsker at du som leder skal teste ut to nye sjekklister i felt og gi tilbakemelding på disse og hvordan de fungerer for verifikasjon i felt.

 • – I del 1: Sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander ved å arbeide sikkert i høyden/stillas»
 • – I del 2: Sjekklisten: «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller»

Sjekklistene kan du laste ned ved å gå inn på oppgaven merket med «Operative ledere».

Bruk kveldsmøte/annet ledermøte for å oppsummere erfaringer etter verifikasjon i fellesskap. Mulige forbedringer til sjekklistene skrives ned og sendes inn via skjemaet på alwayssafe.no.

Introduksjon

Gå gjennom målsetningene for læringspakken. Se deretter introfilmen for læringspakken: «Hindre fallende gjenstander» med informasjon om:

 • – Bakgrunnen for og temaene i Always Safe årshjulet
 • – Hva læringspakkene er og hva vi ønsker å oppnå med disse
 • – Fakta om fallende gjenstander
 • – Innsikter og årsaksforhold knyttet til fallende gjenstander: arbeid i høyden og tekniske aspekter
 • – Fokus i Q3 læringspakken

Velg oppgaven merket «Operative ledere». Se filmen «Arbeid i høyden» (ca. 5 min), og diskuter refleksjonsspørsmålene om hvordan operative ledere kan jobbe for å hindre fallende gjenstander. Svarene registreres i skjemaet under filmen.

Del 1

Gå ut i felt og verifiser arbeid i høyden og stillas opp mot sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas». Stillasarbeid og arbeid i høyden er risikofylt. Målet er å forhindre at en gjenstand detter ned som følge av manglende risikovurdering i planlegging av jobb; i utførelse av jobb; eller i forbindelse med transport til/fra jobb.

Oppsummer i fellesskap på kveldsmøte/annet ledermøte etter gjennomført verifikasjon: Hvor godt opplever dere at sjekklisten fungerer? Fanger den opp ulike behov og situasjoner? Skriv ned mulige forbedringer og send inn via skjemaet på alwayssafe.no (der du finner sjekklisten).

Del 2

Gå ut i felt to og to i ledergruppen. Velg ut et område/modul. Bruk sjekklisten «Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller». Fokus er da på statisk fallende gjenstander. Dette er gjenstander som faller ned uten ytre påvirkning og utgjør en betydelig sikkerhetsutfordring.

Identifiserte gjenstander skal tas ned/sikres hvis forsvarlig. Alle funn dokumenteres i synergi for anlegget. Ta gjerne bilder for å dokumentere funn.

Oppsummer i fellesskap på kveldsmøte/annet ledermøte etter gjennomført verifikasjon: Hvor godt opplever dere at sjekklisten fungerer? Fanger den opp ulike behov og situasjoner? Skriv ned mulige forbedringer og send inn via skjemaet på alwayssafe.no (der du finner sjekklisten).

Oppfølging

Forslag til forbedringer av sjekklistene identifisert i de ulike selskapene, vil bli brukt til å oppdatere og standardisere disse. Alle gode innspill vil bli gjennomgått og tatt hensyn til. De reviderte sjekklistene publiseres på alwayssafe.no. Målet er at hvert selskap integrerer de nye sjekklistene i sine respektive styringssystem på en formålstjenlig måte.

Forberedelser

Før du gjennomgår læringspakken alene eller sammen med ditt team må du lese gjennom denne veilederen og gjøre deg kjent med innholdet i pakken ved å bla deg gjennom sidene som gjelder for landpersonell.

Tidligere år har fokus primært vært rettet mot utførende. Dette året velger vi en mer helhetlig tilnærming til temaet «Hindre fallende gjenstander», der vi ønsker å nå 3 ulike målgrupper som enten direkte eller indirekte påvirker arbeidet med fallende gjenstander:

 1. 1. Utførende personell
 2. 2. Operative ledere
 3. 3. Landpersonell

Introduksjon

Start med å se introfilmen for læringspakken: «Hindre fallende gjenstander» med informasjon om:

 • – Bakgrunnen for og temaene i Always Safe årshjulet
 • – Hva læringspakkene er og hva vi ønsker å oppnå med disse
 • – Fakta om fallende gjenstander
 • – Innsikter og årsaksforhold knyttet til fallende gjenstander: arbeid i høyden og tekniske aspekter
 • – Fokus i Q3 læringspakken

Del 1

Åpne oppgaven merket med «Landpersonell». Her ber vi deg, enten alene eller sammen med ditt team, å reflektere på eller diskutere refleksjonsspørsmålene om hvordan dere kan jobbe for å hindre fallende gjenstander.

Legg inn svarene på spørsmålene i skjemaet på alwayssafe.no.

Del 2

I læringspakken for Q3 2020 vil operativt personell og ledere gå ut i felt for å se etter mulige fallende gjenstander. De vil teste ut nye sjekklister som skal bidra til å forhindre fallende gjenstander. Gjør dere gjerne kjent med disse sjekklistene som ligger på alwayssafe.no.

Innspill og forslag til forbedringer fra feltoppgangen vil bli systematisert og tilgjengeliggjort for avdelinger og ledere på land (premissgivere) slik at man får bedre innsikt i den risiko fallende gjenstander representerer offshore/onshore – og hvordan du kan bidra til at bedriften som helhet kan forhindre fallende gjenstander og derigjennom unngå ulykker og skadde kolleger.

Oppfølging

Forslag til forbedringer av sjekklistene identifisert i de ulike selskapene, vil bli brukt til å oppdatere og standardisere disse. Alle gode innspill vi bli gjennomgått og tatt hensyn til. De reviderte sjekklistene publiseres på alwayssafe.no. Målet er at hvert selskap integrerer de nye sjekklistene i sine respektive styringssystem på en formålstjenlig måte. Følges opp av selskapenes representanter i Q3 pakken.

Assosierte livreddende regler

Oppfølging av Q3 læringspakke