Q2 2020 Unngå personskader

Målet med læringspakken er å unngå personskader ved å:

 • Tenke farer – alltid
 • Bli enda bedre til å identifisere farer under jobbutførelsen og til/fra arbeidsstedet
 • Sette gode tiltak på identifiserte farer og involvere hverandre i dette

Til ledere: Hvordan gjennomføre læringspakken


Klikk på relevant målgruppe og les gjennom veiledningen før du går i gang med læringspakken i ditt team.

Tur 1 Oppgave i felt

Forberedelser

Sett av 20 minutter for å briefe teamet og se introduksjonsfilmen «Unngå personskader».

Åpne caset «Tenk fare – alltid!» om hvordan man kan unngå personskader, og se filmen (ca. 6 min).

Nederst på siden under filmen finner du et skjema dere skal fylle ut når dere gjør den praktiske oppgaven. Husk å laste det ned og skrive det ut før du samler teamet til gjennomgang.

Dere skal ut i felt umiddelbart etter filmen. Sett gjerne sammen partssammensatt lag/team.

Velg ut to jobber på denne turen du vil rette ekstra oppmerksomhet mot når det gjelder å identifisere farer. Velg én tyngre/flerfaglig jobb og én rutinejobb. Pass på å avsette tilstrekkelig tid for disse to jobbene, for å finne alle farene som lurer i skuddlinjen.

I felt

Gå opp ruten til/fra arbeidsstedet. Merk at til/fra arbeidsstedet også inkluderer til/fra kaffebar/kontorplass/delelager/ verksted, osv.

Bruk god observasjonsteknikk til å finne farer som lurer i skuddlinjen. Kommenter høyt underveis hva dere ser – dette øker engasjementet.

Bruk ekstra god tid på selve arbeidsstedet og involver områdetekniker og verneombud i fareidentifiseringen.

Etter feltoppgaven

Gjennomfør en debrief og se om dere fikk med dere alle farene til/fra arbeidsstedet og på arbeidsstedet.

Etter debrief, se til at alt er fylt inn i skjema (se forberedelser) og lever fareidentifiseringen til lokal ledelse ombord, som vil følge denne opp på tur to.

Tur 2 Oppgave for ledelse / VT

Start med refleksjoner fra tur én.

Ledelse og HVO/VO om bord gir en orientering/tilbakeblikk på tur 1.

Samle og se gjennom de beste fareidentifiseringene med gode tiltak.

Gjennomgå disse i eget møte der ledergruppen, områdeteknikere og verneombud deltar.

Anerkjennelse: La representant for arbeidslaget/ avdelingen som foretok fareidentifiseringen presentere resultatet.

Oppsummer i felleskap hva man ser har endret seg av adferd. Sett noen få, men gode tiltak utover Q2 2020 som bidrar til å unngå personskader lokalt ombord.

Del 1: Sammen unngår vi personskader

I møtet

Sett av 30 minutter til gjennomføring av del 1.

Se introduksjonsfilmen «Unngå personskader».

Åpne caset «Sammen unngår vi personskader» med fokus på hvordan vi kan jobbe sammen for å identifisere farer helt fra design og til jobben er utført.

Se filmen og diskuter refleksjonsspørsmålene. Skriv inn svarene i skjemaet under filmen.

 1. – Hvem er vi helt avhengige av å samarbeide / kommunisere med for å sikre trygg gjennomføring av byggeprosjekter?
 2. – Hvordan kan vi sikre at farer (eksempelvis sikker evakuering) fanges opp og kommuniseres til dem det angår?

Bli enige om hvordan dere skal følge opp tiltakene som ble definert.

Del 2: Gode sikkerhetsinspeksjoner

I møtet

Se introduksjonsfilmen «Unngå personskader».

Åpne caset «Gode sikkerhetsinspeksjoner» med fokus på hvordan vi forbereder, gjennomfører og involverer oss på site.

Se filmen og diskuter refleksjonsspørsmålene. Skriv inn svarene i skjemaet under filmen.

 1. – Hvorfor er inspeksjon en viktig del av sikkerhetsarbeidet?
 2. – Hvordan vil du gjennomføre en inspeksjon for å oppnå best mulig effekt på sikkerheten?
 3. – Hvilke forberedelser bør gjøres før en inspeksjon?

Øvelse i felt

Mindre grupper (maks 3-4 personer) gjennomfører inspeksjon i felt. Den ene skal kun observere de andres inspeksjoner / involvering.

Finn minst én positiv observasjon, og start med den i oppsummering med utførende.

Diskuter i etterkant, sammen med den inspiserte:

 • – Hvordan opplevdes det å bli inspisert?
 • – Hva sitter inspisert igjen med?
 • – Ble eventuelle farer identifisert og mitigert?
 • – Hva var bra og var det noe som kunne  vært gjort bedre?

Sett personlige mål for antall inspeksjoner / involveringer som skal gjennomføres på fast basis.

Forberedelser

Sett av tid til gjennomføring av pakken, anbefalt gjennomføringstid er 40 minutter.

Pakken kan gjennomføres i et eget møte, som del av et HMS-møte eller i andre etablerte møter.

Sett deg inn i de (viktigste) sikkerhetsreglene som gjelder ved ditt kontor.

Resultat og innspill fra møtet skal oversendes plassjef og HVO for ditt kontorsted med en oppfordring om at dette behandles i AMU.

I møtet

Se introduksjonsfilmen «Unngå personskader».

Åpne caset «Sikkerhet i alt vi gjør!» om farer på kontoret, og hvordan den jobben vi gjør påvirker andres sikkerhet.

Se filmen og diskuter refleksjonsspørsmålene. Skriv inn svarene i skjemaet under filmen.

 1. – Hvilke farer er det på vårt kontor?
 2. – Ivaretar våre kontorregler disse farene?
 3. – Hva må til for å at vi skal bli bedre til å etterleve reglene ved vårt kontor?
 4. – Hvordan kan vi bidra til å hindre personskader hos andre (offshore, byggeplasser, leverandører)?

Få en kopi av svarene ved å legge inn din e-postadresse på siste side i skjemaet.

Del 1 Oppgave i felt

Forberedelser

Sett av 20 minutter for å briefe teamet og se introduksjonsfilmen «Unngå personskader».

Åpne caset «Tenk fare – alltid!» for landanlegg, om hvordan man kan unngå personskader, og se filmen (ca. 6 min).

Nederst på siden under filmen finner du et skjema dere skal fylle ut når dere gjør den praktiske oppgaven. Husk å laste det ned og skrive det ut før du samler teamet til gjennomgang.

Dere skal ut i felt umiddelbart etter filmen. Sett gjerne sammen partssammensatt lag/team.

Velg ut to jobber du vil rette ekstra oppmerksomhet mot når det gjelder å identifisere farer. Velg én tyngre/flerfaglig jobb og én rutinejobb. Pass på å avsette tilstrekkelig tid for disse to jobbene, for å finne alle farene som lurer i skuddlinjen.

I felt

Gå opp ruten til/fra arbeidsstedet. Merk at til/fra arbeidsstedet også inkluderer til/fra kaffebar/kontorplass/delelager/ verksted, osv.

Bruk god observasjonsteknikk til å finne farer som lurer i skuddlinjen. Kommenter høyt underveis hva dere ser – dette øker engasjementet.

Bruk ekstra god tid på selve arbeidsstedet og involver områdetekniker og verneombud i fareidentifiseringen.

Etter feltoppgaven

Gjennomfør en debrief og se om dere fikk med dere alle farene til/fra arbeidsstedet og på arbeidsstedet.

Etter debrief, se til at alt er fylt inn i skjema (se forberedelser) og lever fareidentifiseringen til lokal ledelse på anlegget, som vil følge denne opp i del to.

Del 2 Oppgave for ledelse / VT

Start med refleksjoner fra del 1.

Ledelse og HVO/VO om bord gir en orientering/tilbakeblikk på del 1.

Samle og se gjennom de beste fareidentifiseringene med gode tiltak.

Gjennomgå disse i eget møte der ledergruppen, områdeteknikere og verneombud deltar.

Anerkjennelse: La representant for arbeidslaget/ avdelingen som foretok fareidentifiseringen presentere resultatet.

Oppsummer i felleskap hva man ser har endret seg av adferd. Sett noen få, men gode tiltak utover Q2 2020 som bidrar til å unngå personskader lokalt på anlegget.