Q2 2024Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest przeciwdziałanie obrażeniom poprzez:

  • Trafne oceny ryzyka podczas planowania na lądzie i w warunkach operacyjnych (w terenie) w celu identyfikacji zagrożeń i pułapek błędów oraz zarządzania nimi
  • Dobre zarządzanie działaniami, równoczesne operacje i zmiany
  • Trafne oceny i decyzje dzięki zaangażowaniu i współpracy międzydziedzinowej

Wprowadzenie: Zapobiegaj obrażeniom

Jak możemy doskonalić się w zapobieganiu urazom ciała w naszej pracy? Aby móc identyfikować zagrożenia i pułapki błędów oraz zarządzać nimi, a także zapewnić dobre zarządzanie naszymi działaniami, potrzebujemy jakościowych ocen i decyzji. Wymaga to również dobrej współpracy międzydziedzinowej. Razem tworzymy dobre warunki, które pozwalają nam bezpiecznie wykonywać pracę.

Studia przypadku

Wybierz studium przypadku odpowiednie dla grupy docelowej, do której się zaliczasz — ono będzie punktem wyjścia do pracy nad sposobami zapobiegania obrażeniom.

Kwestionowanie założeń w procesie podejmowania decyzji

Zarządcy obiektów: Funkcje wsparcia

Jak możemy kwestionować założenia i zarządzać nimi w naszych procesach decyzyjnych?

Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów w planach i działaniach

Zarządcy obiektów: Operacje

W jaki sposób możemy identyfikować zagrożenia w naszych działaniach i zarządzać nimi?

Identyfikacja zagrożeń i pułapek błędów w terenie

Personel operatorski i Liderzy operacyjni

W jaki sposób możemy identyfikować zagrożenia w naszych działaniach i zarządzać nimi?