Q2 2023 Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest przeciwdziałanie obrażeniom poprzez:

  • Zwiększenie wiedzy o tym, w jaki sposób potencjalne pułapki można rozpoznawać i likwidować przed wykonaniem prac.
  • Utrwalenie nauki na pracy wolnej od incydentów poprzez rozpoznawanie potencjalnych pułapek.

Przez pułapki rozumiemy takie warunki, które utrudniają przeprowadzenie prac w sposób bezpieczny i zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Wprowadzenie: Zapobiegaj obrażeniom

Większość zadań realizujemy dobrze, bez incydentów. Jak możemy uczyć się na pracach przebiegających normalnie, żeby przeciwdziałać obrażeniom? Żeby nasza działalność była pomyślna, musimy rozpoznawać i likwidować potencjalne pułapki zarówno w planowaniu i przygotowaniu prac, jak i poprzez ewaluację następującą już po wykonaniu prac.

Studia przypadku

Wybierz studium przypadku właściwe grupie docelowej, do której się zaliczasz — ono będzie punktem wyjścia do pracy nad sposobami przeciwdziałania obrażeniom.

Uczenie się z normalnej pracy 1: Planowanie

Jak możemy zidentyfikować pułapki błędów i zarządzać nimi przed rozpoczęciem pracy? (Personel operacyjny, liderzy i dostawcy lokali)

Uczenie się z normalnej pracy 2: Ocena

Jak możemy zidentyfikować pułapki błędów i zarządzać nimi po zakończeniu pracy? (Personel operacyjny, liderzy i dostawcy lokali)

Ograniczanie ryzyka z poziomu biura

W jaki sposób personel biurowy może się przyczyniać do skutecznego rozpoznawania pułapek i likwidowania ich?