Q2 2022 Zapobiegaj obrażeniom

Celem tego pakietu szkoleniowego jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń, a posłużyć ma temu:

  • Wzmocnienie profilaktyki na polu bezpieczeństwa poprzez czerpanie nauki z prac przebiegających normalnie
  • Wzmocnienie świadomości w kwestii warunków, jakie zwiększają bądź zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu
  • Dopilnowanie faktycznego pożytku z reguł ratujących życie dla liderów i pracowników

Wprowadzenie: Zapobiegaj obrażeniom

Należyta praca nad bezpieczeństwem przełożyła się z biegiem czasu na spadek liczby wypadków, w których dochodzi do obrażeń. To zarazem oznacza, że musimy znajdować kolejne sposoby na naukę i doskonalenie się — inne niż wyciąganie wniosków z niebezpiecznych zdarzeń. Film skupia się na kwestiach tego, jak możemy czerpać naukę z prac przebiegających normalnie i rozwijać świadomość co do warunków zwiększających bądź zmniejszających prawdopodobieństwo błędu.

Studia przypadku

Wybierz sprawę najbardziej odpowiadającą Twojemu zespołowi jako punkt wyjścia do tego, jak możemy pracować, aby zapobiegać obrażeniom osobistym.

Część 1: Personel operatorski

Jak możemy rozpoznawać warunki utrudniające wykonywanie prac bezpiecznie?

Część 1: Liderzy operatorów

Jak liderzy mogą zapobiegać obrażeniom poprzez dialog?

Część 1: Gospodarze obiektów

Jaki wkład w zapobieganie obrażeniom mogą mieć gospodarze obiektów?

Część 1: Personel biurowy

Jaką rolę w zapobieganiu obrażeniom odgrywa personel biurowy?

Część 2: Zasady ratujące życie

Jak możemy ułatwiać skuteczne egzekwowanie reguł ratujących życie?